معرفی فراگردان پویا

شرکت فراگردان پویا

شـرکت فراگـردان پویـا بـا برنـد اختصـاری (FRP )در سـال 1381 بـا هـدف تولیـد و تامیـن برج هـای خنک کننـده و بـا بهرهگیـری از دانـش متخصصیـن داخلـی آغـاز بـه فعالیـت نمـود. تولیـد محصوالت بـا کیفیـت و متنوع شـامل (انواع برج هـای خنـک کننـده فایبـرگالس مکعبـی و گـرد (مـدار باز و مـدار بسـته) در ظرفیتهای 10 الـی 1250 تـن تبرید) این شـرکت را بـه یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان ایـن دسـتگاهها در کشـور بدل کرده اسـت. 
بهرهگیـری از جدیدتریـن اسـتانداردهای روز دنیـا، اسـتفاده از بهتریـن مـواد و قطعات جهت سـاخت و دقـت در مونتاژ دسـتگاهها سـبب ارتقـا کیفیـت محصـوالت ایـن شـرکت گردیـده و همچنیـن زمینـه صـادرات ایـن محصـوالت را بـه کشـورهایی همچـون عـراق، افغانسـتان، ترکمنسـتان، ازبکسـتان و ونـزوال فراهم نموده اسـت.
شایان ذکر است این شرکت توان تولید بیش از 30 هزار تن تبرید انواع برج خنک کننده در سال را دارا میباشد.