ساختمانی

This image for Image Layouts addon
پروژه مروارید سعادت آباد (یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 200 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه میدان آرژانتین (یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 150 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه ولنجک (یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 300 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه رویال آدرس (دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 500 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه بیمارستان بقیه الله (دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 500 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه اشرفی اصفهانی (یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 350 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه هرمزان (دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 400 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه شهر آفتاب (6 دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 500 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه تهران مال (سه دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 700 تن تبرید)