صنعتی

This image for Image Layouts addon
پروژه آبنوس ( یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 1000 تن تبرید)
This image for Image Layouts addon
پروژه آبنوس ( چهاردستگاه برج خنک کننده مدار بسته به ظرفیت 250 تن تبرید)